Vánoční dárek 2021 / Christmas gift 2021

Vánoční dárek 2021 / Christmas gift 2021

Ahoj,

tak pro Vás připravujeme nový Vánoční dárek :-). Vývoj právě dokončuje novou verzi Software pro LOGmanager – 3.8.0. Naši partneři novou verzi dostanou na demo boxy během počátku prosince, a pokud nám nebudou beta zákazníci nebo partneři hlásit nějaké závažné problémy, tak bychom chtěli nejpozději v půlce prosince novou verzi vydat i na všechny provozní boxy.
Na co nového se můžete těšit? Do vydání zbývá ještě pár týdnů, všem našim zákazníkům samozřejmě přijdou do emailu podrobné release notes, tak to zde vezmu jen stručně. Verze 3.8.0 přinese mimo několika drobných oprav následující nové vlastnosti:

• Nový centrálně řízený agent pro sběr logů z Windows. Rozšíření možností jeho ovládání, vylepšené filtrování, striktní TLS 1.3 a zásadně vyšší výkon. Dále nový agent umožní konfigurační nastavení i pro stanice mimo doménu, zejména možnost prostřednictvím registry lokálně i vzdáleně nastavit primární a sekundární destinace na odesílání logů.
• Sledování zdrojů. LOGmanager nově dokáže administrátorovi reportovat zdroje, které přestaly posílat nové logy. Výběr na základě hostname s využitím zástupných symbolů pro zachování radikální jednoduchosti.
• Automatické reportování chybových stavů výrobci. Pokud budete vyzváni technickou podporou výrobce, bude stačit zapnout reportování chybových stavů a team technické podpory dostane z daného LOGmanageru všechny detekované chybové stavy automaticky. Pouze chybové stavy, žádná zákaznická data. To zrychlí řešení možných technických problémů.
• Nové a výkonnější verze hardware pro LOGmanager.
• Nový operační systém. Tento přinese zvýšení výkonu, zlepšení podpory kontejnerů a snadnější nasazování nových funkcí.

Snad se vše již brzy podaří dotáhnout. Ať se Vám daří a vyhnou všechny nemoci.
Miroslav Knapovský

 

Hi Folks,

we are preparing a new Christmas present for you :-). Development is currently completing a new version of Software for LOGmanager – 3.8.0. Our partners will receive this new version on demo boxes during the beginning of December, and if beta customers or partners do not report any serious problems to us, we would like to release the new version on all LOGmanager boxes by mid-December at the latest.
What new features can you look forward to? There are still a few weeks to go, detailed release notes will of course be sent to all our customers, so I’ll just take it here briefly. Version 3.8.0 introduces the following new features in addition to a few minor fixes:
• New centrally managed log collection agent from Windows. Expanded control capabilities, improved filtering, strict TLS 1.3 and significantly higher performance. Furthermore, the new agent will allow configuration settings for stations outside the domain, especially the ability to set primary and secondary destinations for sending logs locally and remotely.
• Source tracking. LOGmanager can now report to the administrator resources that have stopped sending new logs. Hostname-based selection using placeholders to maintain radical simplicity.
• Automatic reporting of error states (to vendor). If you are prompted by the vendor’s technical support, it should be sufficient to turn on error status reporting and the technical support team will receive all detected error conditions from the given LOGmanager. Error states only, strictly with no customer data. This will speed up the resolution of possible technical problems.
• New and more powerful hardware versions for LOGmanager.
• New operating system. This will increase performance, improve container support, and make it easier to deploy new features.

Hopefully everything will be done soon. May you prosper and avoid all diseases.
Miroslav Knapovský

 

Abych Vás na novou verzi aspoň trochu nažhavil. 🙂  / To warm you up for the new version at least a little. 🙂

Nově zpracované pokročilé nastavení pro centrální administraci Windows Agentů v LOGmanageru. / New design of advanced settings for LOGmanager Windows agents.

logo
© 2022 Sirwisa a. s. Všechna práva vyhrazena.