Browsed by
Štítek: Support

LOGmanager support portal Cz/En

LOGmanager support portal Cz/En

Ahoj,

dobrá zpráva pro všechny :-).

V posledních dnech jsme měli v LOGmanageru napilno, spustili jsme totiž nový portál support portálhttps://support.logmanager.cz. Vyslyšeli jsme vaše volání po zlepšení komunikace a lepší a snadnější správě servisních požadavků.

Co se pro vás mění?

 • Pokud nechcete, tak vlastně nic. Své požadavky/tickety a dotazy můžete i nadále posílat emailem přímo na help@logmanager.cz a komunikovat pouze emailem.
 • Pokud si ovšem založíte na portále účet, můžete tickety spravovat, a dokonce je uvidíte všechny napříč celou vaší organizací (identifikace zde probíhá podle domény v emailu „@domena.cz“).

Co portál přináší?

 • Vedle správy a vytváření ticketů, zde naleznete i základní znalostní bázi, která obsahuje klíčové články pro podporu LOGmanager, například Tovární nastavení boxu, vygenerování TSR, exportování logů apod.
 • Přidali jsme navíc i sekci známých chyb, kterou budeme postupně aktualizovat podle verzí LOGmanager. Ačkoli víme, že to obsahují release notes, rozhodli jsme se to mít na jednom místě.
 • Správa ticketů v rámci organizace – pokud váš kolega založí tickety, vy ho uvidíte, podmínkou je mít na portálu registraci se stejnou emailovou doménou. Z tohoto důvodu budeme ovšem zamítat všechny tickety, které budou vytvořeny z veřejných emailových služeb (jako jsou naříklad @gmail.com, @protonmail.ch a @seznam.cz a podobně).
 • Základem portálu je také sekce FAQ, kde je step by step, jak založit ticket a jiné důležité informace.

 

Jaká jsou omezení?

 • Do příloh a ticketů můžete vkládat přílohy, ovšem pouze do 20 MB. Pokud s námi budete sdílet větší soubor, využijte svých služeb, nebo ve FAQ vyhledejte „sdílení“.
 • Portál je v anglickém jazyce, nicméně všechny články jsou zde i v jazyce českém, jak jste zvyklí u naší dokumentace.

Za team LOGmanageru
./Mirek Knapovský

Hi folks,

good news everyone:-)

In the last few days, we have been busy at LOGmanager, because we launched a new support portalhttps://support.logmanager.cz. We’ve heard your call for improved communication and better and easier service request management.

What is changing for you?

 • If you don’t want to, then nothing. You can continue to send your requests/tickets and questions by email directly to help@logmanager.cz and communicate only by email.
 • If you create an account on the portal, you can manage tickets and even see all existing across your entire organization (identification here is based on the domain in the email „@domain.com“).

What does the portal bring?

 • In addition to managing and creating tickets, here you will also find a basic support knowledge base that contains key articles for LOGmanager support, for example factory setting the box, generating TSR, exporting logs, etc.
 • We have also added a section of known errors, which we will gradually update according to the LOGmanager versions. Although we know that the release notes contain it, we decided to have it in one place.
 • Ticket management within the organization – if your colleague creates a ticket, you will see it, the condition is to have registered on the portal with the same email domain. For this reason, however, we will reject all tickets that are created from public email services (such as @gmail.com, @protonmail.ch and @seznam.cz and the like).
 • The basis of the portal is also the FAQ section, where there is step by step how to create a ticket and other important information.

What are the limitations?

 • You can insert attachments into attachments and tickets, but only up to 20 MB. If you will be sharing a larger file with us, please use your services or search for „sharing“ in the FAQ.
 • The portal is in English and Czech so far, but we can consider adding other languages in the future.

 On behalf of the LOGmanager team
./Miro Knapovsky

good_news


Deprecated: Funkce Šablona neobsahuje souboru sidebar.php není podporována už od verze 3.0.0 a v aktuální verzi WordPressu není dostupné ani žádné náhradní řešení. Používejte soubor sidebar.php ve vaší šabloně. in /mnt/data/html/logmanager.cz/www/wp-includes/functions.php on line 5411
logo
© 2022 Sirwisa a. s. Všechna práva vyhrazena.